Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden PilatesWorks

1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in persoon voor het volgen van een pilates training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier worden ingevuld, voorzien van een handtekening.
1.3. De deelnemer verklaart in deze overeenkomst eerst overleg gehad te hebben met de huisarts of fysiotherapeut
Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de trainer van PilatesWorks.

2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico van de klant.
2.2. PilatesWorks is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.

3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining.
De betaling kan alleen voldaan worden via een bankoverschrijving naar NL30INGB0004909814 ten name van Pilatesworks
3.2. Betaling in termijnen  is soms mogelijk na overleg.
3.3. Bij geen- of niet-tijdige betaling zullen er administratiekosten van € 10,- in rekening worden gebracht. Tijdige betaling is binnen 3 maanden na aanvang van het lesblok.

4. Annulering door de klant
4.1. De Pilatestrainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
4.2. Bij annulering meer dan 24 uur voor aanvang van de Pilatestraining (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht en kan de les na overleg op een andere datum/tijd worden ingehaald
4.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilatestraining (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

4.4 Bij annulering tijdens een blok, voor de rest van de periode, zal Pilatesworks haar best doen vervanging te vinden. Pas vanaf wanneer er vervanging is, kan Pilatesworks afgezegde lessen vergoeden.

5. Annulering door PilatesWorks
5.1. PilatesWorks heeftt het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
5.2. PilatesWorks heeft het recht in geval van ziekte of calamiteiten een Pilatestraining te annuleren, zonder vergoeding of compensatie van de gemiste les. Dit natuurlijk wel in zeer bijzondere gevallen en het streven is dat dit nooit zal gebeuren.

6. Vastleggen van gegevens
6.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van PilatesWorks uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt.

7. Wijzingen door de klant
7.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan PilatesWorks te melden.
7.2. Elke klant is verplicht wijzigingen in de lichamelijke conditie onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
7.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van PilatesWorks.

8. Wijzingen door PilatesWorks
8.1. PilatesWorks behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
8.2. PilatesWorks behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
8.3. PilatesWorks heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren.
8.4. De geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving en staan te lezen op de website van PilatesWorks. Deze hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
8.5. In alle onvoorziene gevallen beslist PilatesWorks.
8.6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

9. Toepasselijkheid en geschillen
9.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PilatesWorks betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
9.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door PilatesWorks.

PilatesWorks April 2018